Details Page for 0.1465

Complete Solution is Known:

Period:  
Preperiod:  
Quotient Size:   2052
P-Portion Size:   2
Tame?   No

MSV File: q-0.1465.msv

Growth Pattern:

Heap   Q-Size   P-Size
121
462
7102
10122
21202
62362
166682
3681322
8962602
23705162
576010282
1156820522

(Click on a heap to see details)

Details for Q896(0.1465):

Q = <a,b,c,d,e,f,g,h,i | a2=1, b3=b, b2c=c, c2=b2, bd=ab, cd=ac, d2=b2, b2e=e, de=ae, e2=b2, b2f=f, df=af, f2=b2, b2g=g, dg=ag, g2=b2, b2h=h, dh=ah, h2=b2, b2i=i, di=ai, i2=b2>

P = {a, b2}

Phi = 1 a 1 1 b b b c c a d ab2 ab ab b ac c c abc bc bc e b ab ab be abc abc bc e e c ab b be ce bc abc ac c ab ab b ab2 ab2 ab2 ae c c ac be be be ab2 ab2 ab2 ae ae ae abe abe ce f ab2 b e ab bf ac ac bc abc ae ae abf c bf be bc bc abc ae ae abce bf abe abe f abc af c c bf ce ce ce f f ae ac c c ef ce ce f f f e c bf ace ace af af bce b ae bf acf be c be f bce ef b ac ac ac abc abc f e ef ab2 bf be be cef ae ae ae abce abf ace be cef af af e bce acf abf bef ace ab af af abce bcef abf abf ce ce ce g g abce cf ae abf abg ac f abcf abce ef aef g acef c bcf cg bce bce ef ag abg bef bef c acg eg bce bf bf beg abe bef acg ae c abc abc cf abef ce abef bg ceg abcef ef bc acg ace ace abef abg abg g ae bc bc c c c abg ef ae ef abceg abe abe acg acg cg aef b b eg bef c cef beg afg abce fg abfg abfg bef b bg e beg bcef abce abce bcf bef bef bg aceg bf bcef abcfg bcf b bef bef bg abf e e ag f abef abef abg abg ef fg ag bcfg af eg cg cg acg ef ae ae aeg be be acef bf bf beg efg bcefg f aeg ac ac abf bcef abcg bce af bef bceg cfg bf e e abcfg ab2 ab2 abceg ce abceg bf abf ae beg bcf bcf cg ce cf cefg bcef ae ae abcg abcg acg acg b ceg ceg afg e f abc eg abf abf abce abce bcf af efg eg acfg c b b acefg bcf abce af acg acef abf beg beg h bce f bceg bceg bh c c h ae abcf bce eg bh b b c c bc bc cg cg acf ab ab ac h aefg h abcefg bh c b c beg fg f abh abh bh ac abf beg abce abcf abcf bg efg bfg abh ab abeg acefg bch eh ab2 abcefg bf abefg c h h bcf bcf abceg abceg bf aceg ah abefg h eh bcefg bcefg ch cf c aceg e abe ah abc acg abh acefg ac ceg bch f aefg h abh b b acefg bch ah abcef abceg aefg abh bh abeg cef cefg ce efg bceg aefg e bf beg cefg aeg aef aeh abceg bh bceg c befg fh ce af abcf ach ch abf ac abcfg h be af eg bce fg ab abef abg acg acef acfg abce abce ab ab ace befg bch af af abcg abcg abcg abeg acg h aceg f bceh bceh bh ac beg cg bcf bcf abch ag ag bf bf ceh abe acg bch bch eh bce abf abf ah bcfh abef acg aeg aeg afg abcfg aceh bg cg cg cfg ah fg afg beh ace ace afh af af acfh bcg bcg beh beh bg be efh bceh c abf aceh abeh abcfh abef bg bg eh abf abf abf ah cg afh acfg aeg bcef bcef abf abf ah ah cg bcf bcf ef g bcfg ach ceh acfg bh bh aef aef abcfg beh beh cfg cg efg aeh efh e abeh abeh abef abg acef aefg bceh bcfg fg fg abeh abeh abg bg aeh bceh abc abc befh abefh afh ach cg bfh befg abcef bcfg aceh aceh bef abef eh eh abcef bcef abefh bg bg bg bfg efh efh agh ag beh acfg acfg abef cg eh abcefh gh bcfg beh cefh ce be bceh bceh afg bce beh bch acefh bg bg abcefh bceh ef aceh aceh cefh abgh abg bg eh bceh abcfg abcfg aceh beh bgh bg abcefh eh g e abc abh ace acg acg abf acefg bcef bcef bcfg af cef cg cg bgh aef abce abce beh acefh cef cef efh efh acefg abcg beh abceg abceg cef abg abg ac afg abcg abcefg abcefg be abf abf abf efh bcfh gh gh agh ach ach ceg ceg ag bcef efg eg eg abef abgh begh ceg fh abcef h bceg abh bh acefg befg befg bch fh cef bcefg ce bh bceh ac abcg bch bch abeh bceg bfh be afgh cefg ah abch cefh abcefg abe abe ceg ceg abceh ah fh bc aeg ch ch ceg bf bcfgh aef h eg eg ch ch ceg begh fh h bcfh f acg gh gh abfg bch ceg h eg abc bh bh beg befg fh abch bcfgh be bceg abfh bh beg beg h h abcegh bceg abceg bfh cfh ceg beg ah abch aef bceg aefg bh aceg cf acfgh abcfh bcf bcf bcf abefgh cfgh aceg ceg afh h abcefg aeg cfh ch ch bce bf afh h bceg eg cfh cegh gh acefg abfg abch abceg bg i bfh cfh bef bef afh bch afh f abceg bh cfh cf cf bcfh afgh eg bceg abcgh c ceg acefg abcfh acfg aeg aeg ch ch ach ceg abf bcfh bcfh bfg efg acfh bcg ag abf ae abcfh bcfh eg f i abegh abeh cf cefh cg abg abceg ae cfh i beg abeh bch bg cfg abcgh abceg agh cefgh beg acefg cg cg aeh aeh f bfh aceh acefg cf bg cg aefh egh bcgh abcef aceg ceh bgh bfg bceh abcefg gh fg c bf abf bg abfg cg aeg abcg ag ag aef acfg acfg cfg bcefg bc fg cf aceh aceh cgh abfg acfg efh efh abcg i i i bfg bg eh bcgh g g abefh abefh i bg abfg bcefh bceh g f acefgh ceh ceh cg abfg aefh bcefh bcfgh cefh befh befh cfg cef bfg abcefh abcfgh bcg abefgh cefh abg bg acg abceh acf bcg bcg i acefh acgh bg abi efh agh abcg fg befh beh abg bg bg aefh abcfg ef ef abefh cg cg bi aeh aeh abf aef abefh abefh abcf bfg acegh abcefh abcgh ag ef befh aceh acfgh cg aeh abcefh bcgh bcgh af beh bg bg cg abceh abceh i fg i aegh bg bg acfg bh agh abcg fg beh beh bfg bg aeh bf abcfgh i i abgh cefh acfg abfg aefh bcfgh fg bcg beh aceh cg cg ach acefgh fgh fgh abceg abcefg abcefg acg cg gh cf bcfg bcfg ag aceh i acefgh acfg befgh abeg bcg ai bci aefg abegh abh acfh efh acefg afh abcg i abcefg aei cegh cegh acefg beg fg fg efg efg i acegh acefgh aefh abcef h abcefg eg eg abfh ch ceg ceg afh i bci eg bfg abfh beg abefg bei bch efg bceg aei bcei acg bcefh abcefh bch bch abceg abceg abcefg ch cfh acefg abeg fh abch ag bceg ce be abh abei gh afh acfgh aefg aefg abegh abegh ceg abei i bcfh bcei eg abi begh ceg ceg ceg abcgh fh eg eg i befgh begh befg befg ah bcfh aeg aeg abfh bfh beg i i bcfh abceg efg ei cfi abegh beg acefg fh bch abceg abceg ei begh acei beg cefg h afh abcefg aei acfh cfh acefgh beg abei bcegh efgh aeg afi i abegh ceg aceg cei afh bcegh eg i i abefgh aceg befg abch ah eg gh befgh i acefgh aceg abi egh egh bcei bcei abfh beg beg acei abi acefi bceg bceg bci acfh acegh beg abei bi bcefgh abceg bceg cefgh ach aceg acfi bcfh h bi abcefi fgh ch bcfi ceg abi cfgh acg bcegh bcefh bcfgh bh gi ceg befh bi abcefg eg abcg abcg cefgh befgh acfi abi bch bcefgh afgh abcg i i abcef acefg acfg abg aefg abcgh abcgh abcg abcg bcef bgh bcegh abch bceg bcgh afg afg abeg beg bch bch cfg abcgh bcfg bcfg ach abcfi aci acg bcegh bcegh efh aefi i ai bfgh ceh bfg bfg bcefg bcefg bcfg ach cfh bfgh beh ei acfi bcfgh bcgh abcg ai afi aceh abg abg bcfh abceh bcg bcg i ei beh abg abi eh eh bci fg acefi abgh abeh bi bei bcgh eh fg gi bcfi beh cg bfg fh aeh bcgh afg bci aceh abfg acg abfi bcfgh gh abcfg abcfg aefi cefh acgh cg bcefg agh bcefh afg fi egi abg bg abg aci aefh bcg bcg fg abeh gi bg aci aefh gh gh abcg abci aceh acei bi aci bcgh bcgh bci aei afi cfgh abfg cfi cfi aeh abgi c abci cfgh befh abgh abfi agh abcefh afgh bcfg fi cgh acefh cg aci gh gh bcfi abcfg ei abeh bfgh begh acefgh agh afg bcg fi aceh bfgh bg bei bei aeh abcg abci ei acefh acfg cfg ci bcgh gh bf abcfi bcefi aefi acfi bcf gi abceh aefh abcg acgi aefi abfg abfg acegh agh aefh abegi aegh aegh acgh bgh cg cegh bcefh aefh egh abcefgh efi bcefi aegi abegh abegh bcfgh abcefh abfgi bch ei acfg acefgh bcgi beg gh abcg abcg efg efg cfg cfh cfh acefgh abefi aefgh bcfh aefgh efi agi abegh abegh abei abei efgh efgh efg abcgi acegh cefgh befgi abcfg bei abcfh abch acefh cg befgh befgh abefg bcfg abgi befh aefg efi ei cegh acefgh bceh abcefh bgi aefg bci bci bcgi acfh befgh ef abfgi efgh afh aefi ei begh ch befi abei acfgi h bcefgh abcegi abcfgi acefgh ceg acei acei abch afh aefg aei aei bfh acefgh bcef bgi fh efg ei ei abefgh abh bcegi befi bcgh aefg abceg abcei aei bh abcg bcegi bei g abcfh abceg ei ei acefg abfh acefi acei bcegh aefg efg aei abegh bfh behi befi bfgi abch abceg abcei acegi ch ae bei bei ah ah abcefg ei bcei bh acfh abefi abei abcefgh bcefg hi efi gi cfh abegh acei egh bch aefi aefi bcei cegh bh chi acei cfi abceg abegi ei ei acegh acefg abefi cfi bcfh abcfh efi efi bcefgi abfh bfh efgi abcegh eg abefgi fgh fgh abegh abeg acfgh acfgh bfi h abcegh bcgi fi ach bfh abefi abefi bch eg acegi abcefh afgi acegh efgi befh acgh bch eg bcg abcfgi abcegi abh cefi cgh egh aefg eg bcefh gh abh bcegi abhi cfgi abi ah bcgh gh abci cegh abeg cefh abfgh bcfh abceg bcgh bcgh begh abcfi efgi achi abeh ah fgh bceh afgh aceg egi abhi bgh cfgh aci gh bceh ceg ceg bhi beh abeh abch acfi gh agh aehi abcfi ceh beh beh egh abcgh eh agh abcfi aefgi bgh ceh aefg abceg abcgh afg bcfi abcfi bcegi abfgh bc abi abfi abcgh hi ab2 i bgh bfg cefi bfi acgi bcgh eh ai aegi acfgh bfg bhi bfi bceh eh fgh ai abci beh beh abi acfi agh abceh bci cefgh bcegi cgh chi cefgi aeh aeh gh bcefgi bcefgi acgh aceh abehi abegi abcfgh bcefh bcefh bcfi bcegi ceh befh bi bi eh abcefh i abci acfgh aceh ceh bfi gh abf aeh i egi acg acg fgi bfi gh g aehi i aei beh abefh ci bfi efh bceh efh ai aegi beh cefh aci bi agh bceh ehi i cgh acefh behi bfi aeh aeh bcefh abcfi efhi aceh befh bi begi abcgh eh i i bci bgh abefh bh behi abcfgh abcefh afi afi beh aceh abhi bfi abcfg bceh aegh abch egi cg bfgh acegi befgh abceh abceh efg ai bcegi acfg abeh behi cegi gh bceh bchi egh bcfgi aei bcgi befgh abegi aefh acefi ai abcfh abcefi acgh befgh bfh eh eh acgi egh i gi abcefi befgh begh abcfgh abcefh bchi bcfh ei bcefi cefgh cfh g g acefi afh afh abfg abcefi cfh cfh bcef aefh acgi bch abfg cefh abcgi cegh abefhi abcef aefg acgi abceg abcefhi bfg abegh ch abefhi bghi abgi h afh acfg aefi abefgh ch acfh abei aehi bch ah abcei abcei abegh ch acfgi abefi abfgi h h acef abefg ch bhi abefi abei ah ah agi ei cegh bh acei abcef bgi bcefg ace ace bfg begh behi cefhi acei bceg bceg bch aefi bcgi ch gh cefi aefgh aeg abch efi abcgi bfh ach bghi bei bcfh h bg agi bcgi ach ach cefi abei efhi h aeghi bcei cegh bh cegh cghi abgi bch h abchi bcefi abceghi abh abfhi abcef abefi bcg abch ei bcefi bh bh acefi bei acfgi bch bch ei abcgi bh abh cefi egh ah abch aefi gi abegh ch chi chi abcfh ag bcfh aei beg bfh befgh cfgh chi aefg h h aefi aefi cegh abfh abeh bghi abefgi ah fhi ahi acfh bh bcegi abfhi abch abcg aehi bcefi abcgi bh bh acefh abefi efgh bch abch agh eghi bh bh bg cgh ag bch bcfgh bcfgh beg begh abcefgi befh abgi abcfh bcei abcfgh aeh abfh abfg cgh bgh beghi abcefgh abcefi bceh bceh cefg acefh beh beh acfgi ci befgi bcfgi bcegi ceg bgh bgh beh bcf acegi gh bceh abceh abg abcefgi abeh beh abch afhi eh abceh abcegi fi bg aceh aefgh bfi begi aefh afgi fi acfg ceh abceg abegi acefgi g aeh aegi afi aceh abc abefgi cegi abi eh bcefh eghi bcfi beh abefh aci c abefgi aeh aeh afi bfhi beh beh cghi abc ac abceh bcfhi bcfi abfhi cefh ab2 acfi befgi aefh efh abcegi bcefghi abefh beh cefh bcg bcg aeh eghi i i abfgh acefh bhi abcg bcg abcefh aegi bcfi bfgh ceh chi cfi agh aeh eh efgi bci efgi aceh abfi bfi abcfg eh eh i beh beh befh acefgi bfi abceg bceh eghi aefgi

Monoid Structure

Idempotent  |G|  |Arch|
122
b2 *256258